ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระยะที่ 2

work

ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระยะที่ 2 (โครงการขุดลอกหนองน้ำเดิม) ณ หนองหล่ม บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเคี่ยน ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

วันที่ : 4/30/2020 10:23:52 AM