เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1

work

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจัดการประชุมสภาฯ

สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1
ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

 

วันที่ : 5/29/2020 3:04:02 PM