เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนเดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

work

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

วันที่ : 7/10/2020 9:23:33 AM