โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตำบลเชียงเคี่ยน

work

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตำบลเชียงเคี่ยน

วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเชียงเคี่ยน

วันที่ : 7/31/2019 10:17:35 AM