สรุปรายงานโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยเรียน

work

สรุปรายงานโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยเรียน

ของเด็กและเยาวชนตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

สรุปรายงานโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยเรียน

ของเด็กและเยาวชนตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

ตามที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียงเคี่ยน ได้ดำเนินการตามโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยเรียนของเด็กและเยาวชนตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภูมิใจในตนเอง และเพื่อสร้างเครือข่ายและแกนนำในโรงเรียนสามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียนได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียงเคี่ยน และเจ้าหน้าที่ 25 คน เด็กและเยาวชนตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 35 คน

ในการนี้ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียงเคี่ยน ได้จัดอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้เชิญนายกเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นายอินโพธิ์  หน่อแหวน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งในการดำเนินงานได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน ให้ความรู้ด้านเพศศึกษาและกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยเรียนของเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ การดำเนินการอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก และเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันท้องในวัยเรียนแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนให้ได้ยึดถือนำไปปฏิบัติ ทำให้เด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถปลูกฝังและให้เด็ก เยาวชนได้มีความรู้พร้อมทั้งขยายความรู้ให้กับรุ่นน้องยึดถือและปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างและเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป

 

 

วันที่ : 7/31/2019 10:17:35 AM