icon-adjust สารจาก เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งานประชาสัมพันธ์

ปราชญ์ชาวบ้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเชียงเคี่ยน

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเชียงเคี่ยน

 ( ปราชญ์ชาวบ้าน )

******************

 

 

 

 

*******************

กองการศึกษา  

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

 

 

คำนำ

 

ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง  ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น   ซึ่งได้มาจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน  รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ  สืบทอดมาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งระหว่างการสืบทอดมีการปรับประยุกต์และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับวิธีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิธีชีวิตดั้งเดิมนั้น  ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน  การทำมาหากิน  การอยู่รวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา  พิธีกรรมและประเพณี ความรู้เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  คนกับคน  คนกับธรรมชาติ  และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

          ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมดุล  ที่เคารพกันและกัน ไม่ทำร้ายทำลายกัน  ทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  ชุมชนดั้งเดิมจึงถูกกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน  มีคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้นำ คอยให้คำแนะนำตักเตือน  ตัดสิน  และลงโทษหากมีการละเมิด  ชาวบ้านเคารพธรรมชาติรอบตัว  ดิน  น้ำ  ป่า  เขา  ข้าว  แดด  ลม  ฝน  โลกและจักรวาล  ชาวบ้านเคารพผู้หลักผู้ใหญ่  พ่อแม่  ปู่ย่า  ตายาย  ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว

          พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ )  มาตรา  ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต  เทศบาลดังต่อไปนี้

( ๘ ) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

ดังนั้นเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  จึงได้รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในตำบลไว้ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป  เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สำนึกรักความเป็นตัวตนของท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักและหวงแหนความเป็นท้องถิ่นของตนเอง  สืบทอดวิถีชาวบ้านจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปตราบนานเท่านาน

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                          หน้า

 

บทที่ ๑  บทนำ                                                                             ๑

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                 ๓

บทที่  ๓ ข้อมูลผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น                                     ๖

ภาคผนวก

- ภาพการมอบวุฒิบัตรยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

- ประวัติฐานข้อมูลผู้มีความรู้เกี่ยวกับ  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเชียงเคี่ยน  ( ปราชญ์ชาวบ้าน )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนำ

          ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือ  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมายถึง   ความรู้ของชาวบ้าน  ซึ่งเรียนรู้มาจาก พ่อ แม่  พี่น้อง  ปู่ย่าตายาย  ญาติพี่น้อง หรือ ผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ  ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่  และผู้มีพระคุณเอื้ออาทรต่อคนอื่น  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น  ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่มีคุณธรรม  สอนให้คนเป็นคนดี สอนให้คนเคารพธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่ทำลาย  ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้ว

ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง  ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น  ซึ่งได้มาจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน  รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ  สืบทอดมาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งระหว่างการสืบทอดมีการปรับประยุกต์และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับวิธีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิธีชีวิตดั้งเดิมนั้น  ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน  การทำมาหากิน  การอยู่รวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา  พิธีกรรมและประเพณี ความรู้เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  คนกับคน  คนกับธรรมชาติ  และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

          ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมดุล  ที่เคารพกันและกัน ไม่ทำร้ายทำลายกัน  ทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  ชุมชนดั้งเดิมจึงถูกกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน  มีคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้นำ คอยให้คำแนะนำตักเตือน  ตัดสิน  และลงโทษหากมีการละเมิด  ชาวบ้านเคารพธรรมชาติรอบตัว  ดิน  น้ำ  ป่า  เขา  ข้าว  แดด  ลม  ฝน  โลกและจักรวาล  ชาวบ้านเคารพผู้หลักผู้ใหญ่  พ่อแม่  ปู่ย่า  ตายาย  ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว

          ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากมายหลายแขนง  แต่มักจะถูกมองว่าล้าหลังคนบางกลุ่มจึงไม่ค่อยให้ความนิยมและสืบสานกันมากนัก  ส่วนใหญ่แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นมักสืบทอดบอกกล่าวกันเป็นการภายใน  เช่น  สูตรทำอาหาร  หรือตำรับต่างๆทำให้ไม่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป  อาจจำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น  ๑๐  ลักษณะ  ได้ดังนี้

          ๑. ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา  ภูมิปัญญาประเภทนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  เนื่องจากมีพื้นฐานทางความเชื่อในศาสนาที่แตกต่างกัน  สำหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้นได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม  โดยการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น

          ๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม  เนื่องจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่คนในท้องถิ่นสร้างขึ้นมา  โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจคนในสังคม ภูมิปัญญาประเภทนี้จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญในประเทศไทย  ล้วนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมแทบทั้งสิ้น

 

          ๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน  เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆโดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหลักจากนั้นได้สืบทอดโดยการพัฒนาอย่างไม่ขาดสายกลายเป็นศิลปะที่มีคุณค่าเฉพาะถิ่น

          ๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน  นอกจากมนุษย์จะนำอาหารมาบริโภคเพื่อการอยู่รอดแล้ว  มนุษย์ยังได้นำเทคนิคการถนอมอาหารและการปรับปรุงอาหารมาใช้  เพื่อให้อาหารที่มีมากเกินความต้องการสามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานานซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต  นอกจากนี้ยังนำผักพื้นบ้านชนิดต่างๆมาบริโภคอีกด้วย

          ๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน  การละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลายโดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ในการละเล่นที่ประดิษฐ์มาจากธรรมชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันธรรมชาติ  และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างกลมกลืน

          ๖. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละภาคเราสามารถพบหลักฐานจากร่องรอยของศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏกระจายอยู่ทั่วไป  เช่น  สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม  เป็นต้น  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิค  ความคิด  ความเชื่อ  ของบรรพบุรุษเป็นอย่างดี

          ๗. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน  ภูมิปัญญาประเภทนี้ส่วนมากแสดงออกถึงความสนุกสนาน  และยังเป็นคติสอนใจสำหรับคนในสังคม  ซึ่งมีส่วนแตกต่างกันออกไปตามโลกทัศน์ของคนในภาคต่างๆ

          ๘. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้าน  ภูมิปัญญาประเภทนี้  เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของคนในอดีตและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก  เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสี่  ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์  หากได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้

          ๙. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม  เทคโนโลยีและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้นถือเป็นการประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมชั้นเยี่ยม  ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทนี้เท่าที่ควร  หากมีการเรียนรู้และสืบทอดความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมให้แก่เยาวชน  จะเป็นการรักษาภูมิปัญญาของบรรพชนได้อีกทางหนึ่ง

          ๑๐. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเนื่องจากคนไทยมีอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนา  ทำไร่   จึงทำให้เกิดภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมในการดำรงชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหรืออ้อนวอนเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกและเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไปทุกภูมิภาคของไทย

 

 

 

 

 

 

-๓-

บทที่  ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   ๑  ข้อมูลที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา 

          ๑.๑  ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  อยู่ทางทิศตะวันตกอำเภอเทิง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง  ประมาณ  ๒๘  กิโลเมตร  มีเส้นทางหลวงสายหลักของตำบลเชียงเคี่ยน  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเขต  ๑๐๒๐  ( สายเทิง เชียงราย )

                   ทิศเหนือ         ติดกับ  ตำบลดอยลาน            อำเภอเมือง

                   ทิศใต้             ติดกับ  ตำบลป่าแงะ              อำเภอป่าแดด

                   ทิศตะวันออก    ติดกับ  ตำบลแม่ลอย             ตำบลศรีดอนไชย

                                                ตำบลงิ้ว                   ตำบลดอยลาน

ทิศตะวันตก     ติดกับ  ตำบลป่าแงะ              ตำบลดอยลาน

          ๑.๒  เนื้อที่

                   เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  มีเนื้อที่โดยประมาณ  ๗๖.๓  ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ  ๔๗,๖๘๘  ไร่

          ๑.๓  สภาพพื้นที่

                   สภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน    ประกอบด้วยภูเขา  ป่าไม้เบญจพรรณ  และที่ราบสูง  ระหว่างหุบเขา  ประมาณ  ร้อยละ  ๕๐   ของพื้นที่  นอกจากนั้นเป็นที่ราบ

          ๑.๔  การแบ่งพื้นที่การปกครอง  ของตำบลเชียงเคี่ยน

                   ตำบลเชียงเคี่ยน ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  ๑๒  หมู่บ้าน  รายละเอียดดังนี้

                   หมู่ที่  ๑                   บ้านเชียงเคี่ยน            จำนวน           ๑๒๘             หลังคา

                   หมู่ที่  ๒                   บ้านสันชุม                 จำนวน           ๑๔๐             หลังคา

                   หมู่ที่  ๓                   บ้านก๊อ                    จำนวน           ๑๓๔             หลังคา

                   หมู่ที่  ๔                   บ้านสันปูเลย              จำนวน           ๑๗๒            หลังคา

                   หมู่ที่  ๕                   บ้านสารภี                 จำนวน           ๒๐๖            หลังคา

                   หมู่ที่  ๖                    บ้านโป่งช้าง               จำนวน           ๘๕              หลังคา

                   หมู่ที่  ๗                   บ้านป่ากุ๊ก                 จำนวน           ๑๐๘            หลังคา

                   หมู่ที่  ๘                   บ้านภูเขาแก้ว             จำนวน           ๑๕๗           หลังคา

                   หมู่ที่  ๙                   บ้านสันทราย              จำนวน           ๑๘๓            หลังคา

                   หมู่ที่ ๑๐         บ้านเชียงทองไทย         จำนวน           ๑๔๒            หลังคา

                   หมู่ที่  ๑๑        บ้านก๊อใต้                 จำนวน           ๑๑๘            หลังคา

                   หมู่ที่  ๑๒        บ้านใหม่สันชุม            จำนวน           ๑๑๐             หลังคา

จำนวนประชากร  แยกเป็น  ชาย/หญิง  รายหมู่บ้าน  และจำนวนหลังคาเรือนรายหมู่บ้าน

-๔-

หมู่

หมู่บ้าน

จำนวนหลังคา

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวมแต่ละหมู่

หมู่ที่ ๑

บ้านเชียงเคี่ยน

๑๒๘

๑๕๐

๑๕๘

๓๐๘

หมู่ที่ ๒

บ้านสันชุม

๑๔๐

๑๓๗

๑๔๘

๒๘๕

หมู่ที่ ๓

บ้านก๊อ

๑๓๔

๑๙๑

๑๕๕

๓๔๖

หมู่ที่ ๔

บ้านสันปูเลย

๑๗๒

๒๒๕

๒๓๘

๔๖๓

หมู่ที่ ๕

บ้านสารภี

๒๐๖

๒๘๑

๓๐๙

๕๙๐

หมู่ที่ ๖

บ้านโป่งช้าง

๘๕

๑๑๓

๑๑๔

๒๒๗

หมู่ที่ ๗

บ้านป่ากุ๊ก

๑๐๘

๑๓๘

๑๑๙

๒๕๗

หมู่ที่ ๘

บ้านภูเขาแก้ว

๑๕๗

๒๑๐

๒๓๒

๔๔๒

หมู่ที่ ๙

บ้านสันทราย

๑๘๓

๒๒๖

๒๑๘

๔๔๔

หมู่ที่ ๑๐

บ้านเชียงทองไทย

๑๔๒

๒๐๓

๑๙๙

๔๐๒

หมู่ที่ ๑๑

บ้านก๊อใต้

๑๑๘

๑๙๗

๑๘๓

๓๘๐

หมู่ที่ ๑๒

บ้านใหม่สันชุม

๑๑๐

๑๗๖

๑๗๑

๓๔๗

 

รวมทั้งสิ้น

๑,๖๘๓

๒,๒๔๗

๒,๒๔๔

๔,๔๙๑

ที่มา: ข้อมูลแยกเป็นพื้นที่ตามสำนักทะเบียน กรมการปกครอง  อำเภอเทิง  ข้อมูล ณ เดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

 

          ๑.๕  การนับถือศาสนา

                   ตำบลเชียงเคี่ยนมีประชากรในพื้นที่  นับถือศาสนาแยกตามศาสนาที่นับถือ

                   มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ   จำนวน  ๔,๐๔๒   คน

          ๑.๖  ด้านทางสังคม

                   ๑.  ทางการศึกษา

                             ๑. โรงเรียนการประถมศึกษา     จำนวน  ๔  แห่ง

                                      - โรงเรียนบ้านสันชุม

                                      -  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน

                                      -  โรงเรียนบ้านสันปูเลย ( ยุบเลิก เมื่อปี ๒๕๕๙ )

                                      -  โรงเรียนบ้านก๊อ

                             ๒. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษาถึง  ม.๓  จำนวน  ๑  แห่ง

                                       -  โรงเรียนบ้านสันชุม

 

 

 

-๕-

                             ๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           จำนวน  ๑  แห่ง

                                      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เชียงเคี่ยน ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๗

                                     

                   ๒.  ทางด้านศาสนา

                             ๑.  วัด           จำนวน  ๗   แห่ง

                                                -  วัดไชยผาบ            หมู่ที่  ๑

                                                -  วัดสันชุม               หมูที่  ๒

                                                -  วัดต้นก๊อ               หมู่ที่  ๓

                                                -  วัดสันปูเลย            หมู่ที่  ๔

                                                -  วัดสารภี               หมู่ที่  ๕

                                                -  วัดโป่งสัก              หมูที่  ๖

                                                -  วัดภูเขาแก้ว           หมู่ที่  ๗

                             ๒.  สำนักสงฆ์  จำนวน  ๑  แห่ง                   -  บ้านเชียงทองไทย     หมู่ที่  ๑๐

                             ๓.  มัสยิด       จำนวน  ๑  แห่ง                   -  บ้านสารภี    หมู่ที่  ๕

          ๓.  จำนวนบุคลากร

                   ตำแหน่งในส่วนการศึกษา  มีบุคลากร  จำนวน  ๖  คน

                             ๑.  พนักงานส่วนตำบล

                                      - ผู้อำนวยการกองการศึกษา     จำนวน  ๑  อัตรา

                             ๒.  พนักงานจ้างตามภารกิจ

                                      -  ครูผู้ดูแลเด็ก                                 จำนวน  ๒   อัตรา

                                      -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   จำนวน  ๓   อัตรา

          ๔.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                   เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  มองในศักยภาพรวมแล้วพอที่สรุปศักยภาพทางบกและปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาในตำบลในอนาคตนี้เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางบก โดยเป็นทางผ่านสามารถไปจังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน  ได้ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  เช่น  ภูชี้ฟ้า  ด้านอาชีพตำบลเชียงเคี่ยนประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

-๖- 

บทที่  ๓    

 

 ข้อมูลผู้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ด้านแพทย์แผนไทย / หมอพื้นบ้าน / สมุนไพร

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

นางต่อม  ธิสอน

บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง 

จ.เชียงราย

นวดแผนโบราณ

 

นางไว  หน่อแหวน

บ้านเลขที่  ๔๘หมู่๑ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอพื้นบ้าน

 

นางอ่อนแก้ว

บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอพื้นบ้าน

 

นายคำ  ผาบไชย

บ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง 

จ.เชียงราย

นวดแผนโบราณ

 

นางสา  ไชยบุญเรือง

บ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง 

จ.เชียงราย

นวดแผนโบราณ

 

นายช่วย  ค้าน้ำสี

บ้านเลขที่ ๗๓  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอยาสมุนไพร

 

นายติ๊บ  ลังกาเบี้ย

บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอยาสมุนไพร

 

นายก๋าย ติ๊บหน่อ

บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอพื้นบ้าน

 

นายมา  ติ๊บหน่อ

บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอพื้นบ้าน

 

๑๐

นายเสาร์แก้ว ใจอ้าย

บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอพื้นบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

-๗-

ด้านแพทย์แผนไทย / หมอพื้นบ้าน / สมุนไพร

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

๑๑

นายแก้ว  ดวงวงศ์

บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

สมุนไพร

 

๑๒

นายคำ  แสนจุ๋มป๋า

บ้านเลขที่ ๒๕  หมู่  ๕  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอพื้นบ้าน

 

๑๓

นายใจ๋  ป่าตุ้ม

บ้านเลขที่  ๑๒๑ หมู่  ๕  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอยาสมุนไพร

 

๑๔

นายคำ  จักสุจันทร์

บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

แพทย์ประจำตำบล

 

๑๕

นายเพชร  แสงศรีจันทร์

บ้านเลขที่ ๑๕๕  หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

แพทย์อาสาหมู่บ้าน

 

๑๖

นายลา  เมืองใจ

บ้านเลขที่ ๓๗  หมู่  ๕  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอพื้นบ้าน  คาถา

 

๑๗

นายแก้วลูน  ปัญญา

บ้านเลขที่ ๓๘/๑ หมู่  ๕  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

สมุนไพรพื้นบ้าน

 

๑๘

นางอุไร  ผุสดี

บ้านเลขที่ ๑๘  หมู่  ๖  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอยาสมุนไพร

 

๑๙

นางอำพา  เสวะกะ

บ้านเลขที่ ๕๔  หมู่  ๖  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอยาสมุนไพร

 

๒๐

นางมาลัย ปูหลวง

บ้านเลขที่  ๑๓ หมู่  ๖  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอยาสมุนไพร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๘-

ด้านแพทย์แผนไทย / หมอพื้นบ้าน / สมุนไพร

๒๑

นายอ้าย  นรรัตน์

บ้านเลขที่ ๕๗  หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

สมุนไพรพื้นบ้าน

 

๒๒

นายคำตั๋น  นรรัตน์

บ้านเลขที่ ๖๒  หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

สมุนไพรพื้นบ้าน

 

๒๓

นายวัน  นรรัตน์

บ้านเลขที่ ๒  หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

สมุนไพรพื้นบ้าน

 

๒๔

นายจันทร์  ใจอ้าย

บ้านเลขที่ ๑๑๖  หมู่  ๘  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอสู่ขวัญ

 

๒๕

นายทอน  ผาบไชย

บ้านเลขที่  - หมู่  ๘  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอยาสมุนไพร

 

๒๖

นางผัด  ถาวะละ

บ้านเลขที่  ๑๓ หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

สมุนไพร

 

๒๗

นายสุข  ยะแสง

บ้านเลขที่  ๑ หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

สมุนไพร

 

๒๘

นางอ่อน  กิติมา

บ้านเลขที่  ๘๕ หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

สมุนไพร

 

๒๙

นายรุณ  ธิสอน

บ้านเลขที่  ๔๐ หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอพื้นบ้าน

 

๓๐

นายก๋อง  ติ๊บหน่อ

บ้านเลขที่  ๒๗ หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอยาแผนโบราณ

 

๓๑

นายเมา  ติ๊บหน่อ

บ้านเลขที่  ๒๑ หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

หมอยาแผนโบราณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๙-

ข้อมูลผู้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม /ประเพณีท้องถิ่น

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

นายบุญธรรม  ตาคำ

บ้านเลขที่ ๖๔  หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ดนตรีพื้นเมือง

ตาย

นายมอญ  ยะขืน

บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ดนตรีพื้นเมือง

 

นางจรรยา  ปวงรังษี

บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างฟ้อน

 

นายชิตพล  นรรัตน์

บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หมอทำขวัญ

 

นายเป็ง กองแก้ว

บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ซอ,จ๊อย

 

นายแก้ว  ดวงวงศ์

บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ซอพื้นเมือง

 

นายบัวผัด ทาแกง

บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ซอพื้นเมือง

 

นายคำ  มัฆวาลย์

บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ปราชญ์ชาวบ้าน

 

นายอ่อน ปิจอุด

บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ปราชญ์ชาวบ้าน

 

๑๐

นายทา  นรรัตน์

บ้านเลขที่ ๗๓  หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ปราชญ์ชาวบ้าน

 

๑๑

นายบัวลม ปิจอุด

บ้านเลขที่  ๘๔ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ปราชญ์ชาวบ้าน

 

๑๒

นายสิงห์แก้ว  คำมูล

บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่  ๕  ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง  จ.เชียงราย

ภาษาล้านนา

 

๑๓

นายสมบูรณ์  ปัญญา

บ้านเลขที่ ๑๒๐/๑  หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

ภาษาล้านนา

 

 

 

-๑๐-

 

ด้านผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม /ประเพณีท้องถิ่น

๑๔

นายบุญมา  ราชสีมา

บ้านเลขที่ ๑๒๐/๑  หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง  จ.เชียงราย

สงเคราะห์

 

๑๕

นายก๋องคำ  มูลละ

บ้านเลขที่ ๗  หมู่ ๖  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ดนตรีพื้นเมือง

 

๑๖

นายทรงศักดิ์ ทาลมดี

บ้านเลขที่ ๗๓  หมู่ ๖  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ดนตรีพื้นเมือง

 

๑๗

นายติ๊บ  คำพิชัย

บ้านเลขที่ ๑๙  หมู่ ๖  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ดนตรีพื้นเมือง

 

๑๘

นายอินปัน  อินสุ

บ้านเลขที่ ๓๐/๑  หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

เครื่องสืบชาตา

 

๑๙

นายคำตั๋น  นรรัตน์

บ้านเลขที่  ๕๓ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

เลี้ยงผี

 

๒๐

นายศรีทน  จินดาคำ

บ้านเลขที่ ๖๑  หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เลี้ยงผี

 

๒๑

นายกิติพงษ์  สิริสาร

บ้านเลขที่ ๗๐  หมู่  ๘  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง

 

๒๒

น.ส.พรพิมล  ปูระตา

บ้านเลขที่ ๔๗  หมู่  ๘  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ฟ้อนรำ

 

๒๓

นางแก้ว  อ้นน้อย

บ้านเลขที่ ๙๐  หมู่  ๘  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

บายศรีสู่ขวัญ

 

๒๔

นายจีระนิรันดร์  ปัญญาคง

บ้านเลขที่  ๘๖ หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ดนตรีพื้นบ้าน

 

๒๕

นายเมา  ผาบไชย

บ้านเลขที่  ๙ หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ดนตรีพื้นบ้าน

 

๒๖

นายมา  ยะอินต๊ะ

บ้านเลขที่  ๑๐๑ หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ดนตรีพื้นบ้าน

 

๒๗

นายอ้าย  วรรณศรี

บ้านเลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๑๒ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

บายศรีสู่ขวัญ

 

 

 

 

-๑๑-

ข้อมูลผู้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านงานฝีมือต่างๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะสลัก หัตถกรรม  จักรสาน  ทอผ้า  ได้แก่

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

นายสมจิตร  แก้วสอน

บ้านเลขที่ ๑๗๐   หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างไม้

 

นายจู พรมชุมสา

บ้านเลขที่  ๕๐  หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

นายตา  ไชยลังกา

บ้านเลขที่ ๔๑   หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

นายมา  ถาวะละ

บ้านเลขที่ ๔๓  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

นางตุ่ม  เทพผง

บ้านเลขที่ ๔๓  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

นายป้อม  อินเฟย

บ้านเลขที่ ๖  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

นายสม  พรมมา

บ้านเลขที่ ๗๕  หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

นายศิริ  กสิกรรม

บ้านเลขที่ ๗๗  หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

นายคำตั๋น  ทะสีใจ

บ้านเลขที่ ๕๕  หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๒-

ด้านงานฝีมือต่างๆ เช่น  ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะสลัก หัตถกรรม  จักรสาน  ทอผ้า  ได้แก่

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

๑๐

นายรัตน์  เชื้อเมืองพาน

บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างก่อสร้าง

 

๑๑

นายดำ พิจะดี

บ้านเลขที่ ๑๑๖  หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างปูน

 

๑๒

นายปุ๊ด เชื่อเมืองพาน

บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

๑๓

นายยืน  เทพธรรม

บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

๑๔

นายปริญญา  สีคำ

บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างไม้

 

๑๕

นายจันทร์  จินดาคำ

บ้านเลขที่ ๑๔๖ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างก่อสร้าง

 

๑๖

นายเขื่อน  จำกัด

บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างทำเฟอร์นิเจอร์

 

๑๗

นายสี  คำภีระ

บ้านเลขที่ ๑๔๘  หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

๑๘

นายอ้าย  ปูหลวง

บ้านเลขที่ ๒๒  หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

๑๙

นายทวี  ภาคำนุ

บ้านเลขที่ ๔๓  หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

๒๐

นายสว่าง  ปาระมี

บ้านเลขที่ ๓๘  หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างแกะสลัก

 

๒๑

นายคำตั๋น  นรรัตน์

บ้านเลขที่  ๕๓ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างไม้

 

๒๒

นายอินจันทร์  วรรณศรี

บ้านเลขที่  ๓ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างไม้

 

๒๓

นางวัน  กอนแก้ว

บ้านเลขที่  ๒๐ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

๒๔

นายโชติ  วัฒนา

บ้านเลขที่ ๙๓  หมู่  ๘  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างไม้

 

๒๕

นายรัตน์ อินต๊ะอดทน

บ้านเลขที่ ๗๙   หมู่  ๘  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

๒๖

นายมี  ไชยมงคล

บ้านเลขที่  ๒ หมู่  ๘  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

จักสาน

 

๒๗

นายนวล ถาวะละ

บ้านเลขที่  ๑๐  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

จักสาน

 

๒๘

นายคำ  อุดใจ

บ้านเลขที่  ๒๐  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

จักสาน

 

๒๙

นางนา ยะแสง

บ้านเลขที่  ๔๙  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ทอผ้า

 

๓๐

นางศรีวรรณ  นันใจ

บ้านเลขที่  ๒๕  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

จัดดอกไม้ - ริ้วผ้า

 

๓๑

นางอุษา  นรรัตน์

บ้านเลขที่  ๗๘  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

จัดดอกไม้ - ริ้วผ้า

 

๓๒

นางดวงมาย  จินดาคำ

บ้านเลขที่  ๓๔  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

จัดดอกไม้ - ริ้วผ้า

 

๓๓

นายคำ    แดงเงิน

บ้านเลขที่  -  หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

จักสาน

 

๓๔

นายเลย  พันธุรัตน์

บ้านเลขที่  ๗๖  หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

จักสาน

 

๓๕

นายอุทิตย์  ดวงแก้ว

บ้านเลขที่  ๗๒  หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ช่างไม้

 

๓๖

นายสองเมือง  เครื่องแก้ว

บ้านเลขที่  ๙๒  หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

แกะสลัก

 

๓๗

นายอินทร์  พระคำลือ

บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ ๑๒ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างไม้

 

๓๘

นายวิมล  สนแย้ม

บ้านเลขที่ ๙๑  หมู่ ๑๒ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างไม้

 

๓๙

นายสมศักดิ์  สนแย้ม

บ้านเลขที่ - หมู่ ๑๒ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ช่างไม้

 

 

 

 

 

-๑๔-

ข้อมูลผู้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการเกษตร  เช่น  การเพาะปลูก  ขยายพันธุ์  การปรับใช้เทคโนโลยี  ได้แก่

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

นายท้าย  ผ่านเมือง

บ้านเลขที่ ๕๒/๓  หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ทำนา

 

นายสมจิตร แก้วสอน

บ้านเลขที่  ๑๗๐ หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ทำสวน

 

นายสุมิตร  กันทะวิชัย

บ้านเลขที่ ๓๘  หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ทำสวน

 

นายจำเนียร  วงป้อมหล้า

บ้านเลขที่ ๗๓  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตร

 

นายผาย พันศิลป์

บ้านเลขที่ ๔๑  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตร

 

นายแสวง  ผักก่าเขียว

บ้านเลขที่ ๒๔  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตร

 

นายวิชัย  นันต๊ะศรี

บ้านเลขที่ ๗๕  หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ขยายพันธุ์พืช

 

นายแก้ว  ดวงวงศ์

บ้านเลขที่ ๑๕๖  หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตรทฤษฎีใหม่

 

นายสุพัฒน์ จินดาคำ

บ้านเลขที่ ๘  หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตรทฤษฎีใหม่

 

๑๐

นายเสาร์ เชื้อเมืองพาน

บ้านเลขที่ ๖๓   หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

หมอดินอาสา

 

๑๑

นายปริญญา  สีคำ

บ้านเลขที่ ๑๔๘  หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน     อ.เทิง  จ.เชียงราย

หมอดิน

 

๑๒

นายท่วง  หมั้นเหมาะ

บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตรชีวภาพ

 

๑๓

นายลา  เมืองใจ

บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตรชีวภาพ

 

๑๔

นายเสาร์  ปูหลวง

บ้านเลขที่ ๓๕  หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตรทฤษฎีใหม่

 

 

-๑๕-

๑๕

นายก๋องแก้ว  เสวะกะ

บ้านเลขที่ ๕๔  หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตรทฤษฎีใหม่

หมายเหตุ

๑๖

นางละมูล  ใจมอย

บ้านเลขที่ ๖๒  หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตรทฤษฎีใหม่

 

๑๗

นายทวีเดช  พระศิริ

บ้านเลขที่ ๘๐  หมู่ ๘ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เพาะปลูก

 

๑๘

นางสุ่น  ติ๊บหน่อ

บ้านเลขที่ ๘๗  หมู่ ๘ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เพาะปลูก

 

๑๙

นางเพียร  แก้วมูล

บ้านเลขที่ ๗๓  หมู่ ๘ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ขยายพันธุ์พืช

 

๒๐

นายเจริญ  ธิราช

บ้านเลขที่  ๔๒ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

ขยายพันธุ์พืช

 

๒๑

นายหมื่น  คำเตย

บ้านเลขที่  ๑๒ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

ขยายพันธุ์พืช

 

๒๒

นายแก้ว  นรรัตน์

บ้านเลขที่  ๒๙ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

เกษตรกร

 

๒๓

นายกองแก้ว  อุดใจ

บ้านเลขที่  ๑๒  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

เกษตรทฤษฎีใหม่

 

๒๔

นายสุภาพ  บุญลำ

บ้านเลขที่  ๗๑  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

เกษตรทฤษฎีใหม่

 

๒๕

นายบุญส่ง  ศรีธิแก้ว

บ้านเลขที่  ๑๐๔  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ขยายพันธุ์พืช

 

๒๖

นายดนัย  ใจทนงค์

บ้านเลขที่  ๙  หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

การปรับใช้เทคโนโลยี

 

๒๗

นายตาล  อินถา

บ้านเลขที่  ๑๘  หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ขยายพันธุ์พืช

 

๒๘

นายสมหมาย  กรรณิการ์

บ้านเลขที่  ๘  หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

เพาะปลูกข้าวนาปรัง

 

๒๙

นายมานพ  ใจกุล

บ้านเลขที่  ๘๑  หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ขยายพันธุ์พืช

 

๓๐

นายศรี  ใจเมือง

บ้านเลขที่  ๗๖  หมู่ ๑๒ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

เกษตรทฤษฎีใหม่

 

 

-๑๖-

ข้อมูลผู้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

นางสมร  หน่อแหวน

บ้านเลขที่ ๗๑/๑   หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

แปรรูปผลไม้

 

นางอิ๊ด ผ่านเมือง

บ้านเลขที่ ๕๒/๑   หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

แปรรูปผลไม้

 

นางวิลัยวรรณ ทะลือชัย

บ้านเลขที่ ๘๓  หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

แปรรูปผลไม้

 

นางประภา  ใจลุน

บ้านเลขที่ ๘  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน่อไม้ดอง

 

นางญาณี  ใจลุน

บ้านเลขที่ ๓๔  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน่อไม้ดอง

 

นางสุรภี  บุญตัน

บ้านเลขที่ ๕๘  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน่อไม้ดอง

 

นางแก้ว  ต๊ะมา

บ้านเลขที่ ๘๑  หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ผลไม้ดอง,แช่อิ่ม

 

นางโสภณ  วังเย็น

บ้านเลขที่ ๘๔  หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน่อไม้อัด

 

นางบุญ  กรมสร้อย

บ้านเลขที่ ๒๐  หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ผลิตน้ำปู

 

๑๐

นางทองดี จินดาคำ

บ้านเลขที่ ๓๑  หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

หมักดอง,ปลาร้า,น้ำปู

 

๑๑

นางนริน  บุญเพ็ง

บ้านเลขที่ ๖๖  หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน่อไม้ดอง

 

๑๒

นายบุญส่ง หมื่นไชยวงศ์

บ้านเลขที่ ๒๐  หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

แปรรูปอาหาร

 

๑๓

นางเนตรนภา  คำมูล

บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

แปรรูปอาหาร

 

 

 

-๑๗-

ด้านการถนอมอาหาร  ได้แก่

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

๑๔

นางดวงมณี  ราชสีมา

บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

แปรรูปอาหาร

 

๑๕

นางทอง พรมมะ

บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

แปรรูปอาหาร

 

๑๖

นางคำ  อุปละ

บ้านเลขที่ ๓ หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

แปรรูปอาหาร

 

๑๗

นางลำดวน คำพิชัย

บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

แปรรูปอาหาร

 

๑๘

นางจันทร์ฟอง  ไชยลังกา

บ้านเลขที่  ๕๐ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ทำปลาแห้ง

 

๑๙

นางบุญยัง  แปงเรือน

บ้านเลขที่  ๑๗ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

ทำปลาแห้ง

 

๒๐

นางจันทร์เพ็ญ จินดาคำ

บ้านเลขที่  ๖๑ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

หน่อไม้อัด

 

๒๑

นายผง  เชื้อเมืองพาน

บ้านเลขที่  ๔๕  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

หน่อไม้ดอง

 

๒๒

นางบุญ  นรรัตน์

บ้านเลขที่  ๑๙  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

หน่อไม้อัด

 

๒๓

นางหล้า  ยะแสง

บ้านเลขที่  ๘  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ทำขนมพื้นบ้าน

 

๒๔

นางมาลี   ฝั้นสาย

บ้านเลขที่  ๘  หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

หน่อไม้ปิ๊บ

 

๒๕

นางมาศอุษา  ใจกุล

บ้านเลขที่  ๔๙  หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ทำปลาร้า

 

๒๖

นางวิไลพร  ชาวน้ำอ้อม

บ้านเลขที่  ๕๕  หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ทำขนมเค้ก

 

๒๗

นางจันทร์ผ่อง สมบูรณ์ใจ

บ้านเลขที่  ๗๕  หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ทำก๋วยเตี๋ยว

 

๒๘

นางบัวเขียว  ก๋าใจ

บ้านเลขที่  ๘๗  หมู่ ๑๒ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

หน่อไม้ดอง

 

-๑๘-

ข้อมูลผู้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านความเชื่อ / โหราศาสตร์ /ไสยศาสตร์  ได้แก่

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

นายจู พรมชุมสา

บ้านเลขที่ ๕๐  หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

เวทมนต์คาถา

 

นายดี  อินชนะ

บ้านเลขที่ ๕๗   หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

เวทมนต์คาถา

 

นายพันธ์  ผ่านเมือง

บ้านเลขที่ ๕๒  หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

เวทมนต์คาถา

 

นายจันทร์ดี  ไชยบุญเรือง

บ้านเลขที่ ๓๙  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เวทมนต์คาถา

 

นายชิตพล  นรรัตน์

บ้านเลขที่ ๒๑  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เวทมนต์คาถา

 

นายติ๊บ  ลังกาเปี้ย

บ้านเลขที่ ๑๗  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เวทมนต์คาถา

 

นายก๋าย  ติ๊บหน่อ

บ้านเลขที่ ๑  หมู่ ๓ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

โหราศาสตร์

 

นางติ๊บ  กิติมา

บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

โหราศาสตร์

 

นางผัด  มานา

บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เวทมนต์คาถา

 

๑๐

นางเพียร  หมื่นไชยวงค์

บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เวทมนต์คาถา

 

๑๑

นายสิงห์แก้ว  คำมูล

บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

คาถา

 

๑๒

นายสมบูรณ์  ปัญญา

บ้านเลขที่ ๑๒๐/๑  หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

คาถา

 

๑๓

นางบัวคำ  บุญมี

บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

เวทมนต์คาถา

 

 

 

 

-๑๙-

ด้านความเชื่อ / โหราศาสตร์ /ไสยศาสตร์  ได้แก่

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

๑๔

นางบุญเป็ง  ปาระมี

บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ไสยศาสตร์

 

๑๕

นางทอง  พรมมะ

บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๖ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ไสยศาสตร์

 

๑๖

นายปุ๊ด  แปงด้วง

บ้านเลขที่  ๑๔ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

พยากรณ์ดินฟ้า อากาศ

 

๑๗

นายอินปัน  อินสุ

บ้านเลขที่  ๓๐/๑ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

ไสยศาสตร์

 

๑๘

นายสมเพชร  กิติมา

บ้านเลขที่  ๓๑ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ไสยศาสตร์

 

๑๙

นายมณเทียร  บุญลำ

บ้านเลขที่  ๗๐  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ไสยศาสตร์

 

๒๐

นายอินทร์  เชื้อเมืองพาน

บ้านเลขที่  ๔๕  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ไสยศาสตร์

 

๒๑

นางสุคำ  ต๊ะวงศ์

บ้านเลขที่  ๔๙  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ไสยศาสตร์

 

๒๒

นายจิต  ใยขามป้อม

บ้านเลขที่ ๔๑   หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ไสยศาสตร์

 

๒๓

นายรุณ  ธิสอน

บ้านเลขที่  ๔๐  หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

โหราศาสตร์

 

๒๔

นายก๋อง  ติ๊บหน่อ

บ้านเลขที่  ๒๗  หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

หมอดู

 

๒๕

นายเมา  ติ๊บหน่อ

บ้านเลขที่  ๒๑  หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

หมอยาแผนโบราณ

 

๒๖

นายหล้า  กรมสร้อย

บ้านเลขที่  ๘๘  หมู่ ๑๒ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

เวทย์มนต์ / คาถา

 

๒๗

นางจุ่ม เมืองใจ

บ้านเลขที่ ๙๒   หมู่ ๑๒ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

เวทย์มนต์ / คาถา

 

 

-๒๐-

ข้อมูลผู้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการบริหารจัดการ

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

นายสุกิจ เหล็กกล้า

บ้านเลขที่ ๖๙  หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ประธานกลุ่มออมทรัพย์

 

นายอินโพธิ์ หน่อแหวน

บ้านเลขที่ ๑๙    หมู่ ๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ประธานกลุ่มผลไม้แปรรูป

 

นางญาณี  ใจลุน

บ้านเลขที่ ๓๔  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ประธานกลุ่มแม่บ้าน

 

นายศรีรัตน์  อุดจ๊ะ

บ้านเลขที่ ๓๐  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ประธานกลุ่ม sml

 

นางแจ่มนภา  รินอ้าย

บ้านเลขที่ ๕๙  หมู่ ๒ ต.เชียงเคี่ยน 

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ประธานกองทุนหมู่บ้าน

 

นายทา  ราชคม

บ้านเลขที่  ๖๙  หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

บริหารกองทุน

 

นายอนันต์ ก๋าติ๊บ

บ้านเลขที่  ๙๖ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ประธานกองทุนฯ

 

นายบุญมี ใจอ้าย

บ้านเลขที่ ๑๑๒  หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ผู้ใหญ่บ้าน

 

นางบุญยัง กิติมา

บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ ๔ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

 

๑๐

นายพล หมื่นไชยวงศ์

บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

ประธานกองทุนฯ

 

๑๑

นายสนั่น เชื้อเมืองพาน

บ้านเลขที่ ๕๑/๑ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

ด้านการจัดการ

 

๑๒

นายสิงห์แก้ว  คำมูล

บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๕ ต.เชียงเคี่ยน

 อ.เทิง  จ.เชียงราย

ด้านการจัดการ

 

๑๓

นายอิ่นคำ  อินชนะ

บ้านเลขที่  ๕๔ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย

กลุ่มเกษตรกร

 

 

 

-๒๑-

ด้านการบริหารจัดการ

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

๑๔

นายบุญธรรม กิติมา

บ้านเลขที่  ๔๑ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

กลุ่มฉางข้าว

 

๑๕

นายวีรพล  คำเตย

บ้านเลขที่  ๓๐ หมู่  ๗  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

กลุ่มฉางข้าว

 

๑๖

นายอิ่นคำ  พระศิริ

บ้านเลขที่  ๗๒ หมู่  ๘  ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง  จ.เชียงราย

ประธานกองทุน

 

๑๗

นายปั๋น ราชเปียง

บ้านเลขที่  ๖๙  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ด้านการจัดการ

 

๑๘

นายอินหวัน  เชื้อเมืองพาน

บ้านเลขที่  ๑๓  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ด้านการจัดการ

 

๑๙

นายแก้ว  จินดาคำ

บ้านเลขที่  ๓๔  หมู่ ๙ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ด้านการจัดการ

 

๒๐

นายดนัย  ใจทนง

บ้านเลขที่ ๙   หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

การบัญชี

 

๒๑

จสอ.ถาวร  แก้วมูล

บ้านเลขที่  ๒๔  หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

งานพิธีกรรมทางศาสนา

 

๒๒

นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์

บ้านเลขที่  ๙๒  หมู่ ๑๐ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

งานพิธีกรรมทางศาสนา

 

๒๓

นายตาล  อินถา

บ้านเลขที่  ๑๘  หมู่ ๑๑ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ผู้นำในกรจัดงานประเพณีต่างๆ

 

๒๔

นายทวี เมืองใจ

บ้านเลขที่  ๙๒  หมู่ ๑๒ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ประธานกองทุนฯ

 

๒๕

นายทองสุข

บ้านเลขที่  ๖๙  หมู่ ๑๒ ต.เชียงเคี่ยน

อ.เทิง    จ.เชียงราย

ประธานกองทุนฯ

 

 

 

 

 

 

คลิกที่นี้ 

late term abortion procedure open free coupon website
zovirax 400mg link deltasone 40mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescription drug card crmsociety.com cialis.com coupons
discount prescription drug card crmsociety.com cialis.com coupons
lamictal alkoholi nufactor.com lamictal hinta
allopurinol tablets bp 100mg a1softec.com allopurinol bp 100mg
ventilan infarmed evolutionrealty.com.au ventilan xarope
cialis discount coupons online site canada drug pharmacy coupon