icon-adjust สารจาก เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อหน่วยงาน

เลขที่  65  หมู่ที่  7  ตำบลเชียงเคี่ยน  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  57230

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  -053160308

E-Mail  -sao.chaingkiean@gmail.com