icon-adjust สารจาก เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

งานประชาสัมพันธ์

กองช่าง

กองช่างมีหน้าที่การงานและความรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยนการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้

                                นายทักษิพงค์  บุญชุ่ม ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองช่าง  มีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้

                                . ฝ่ายก่อสร้าง

                                ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายวรรณ์นัย เชื้อสุริยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้อำนวยการ  โดยมี  

(๑)   นายธรรมนูญ  เรือคำ                                ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

(๒)  นายเจ  จักสุจันทร์                                      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  

                                มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

                                . งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ-ส่งต่าง ๆ ของกองช่าง

. งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุง บูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ  

. งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล          การรวบรวมประวัติติดตาม

ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง

                                . การสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                . งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ...ควบคุมอาคาร พ.. ๒๕๒๒  แก้ไขเพิ่มเติมฯ  ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  การขุดดิน-ถมดิน  ตาม พ... ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่น ๆ  ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๑๒

                                . ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

                                . ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

                                ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายธรรมนูญ  เรือคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา   โดยมี  

(1)  นายเจ  จักสุจันทร์                                      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  

                                 เป็นผู้ช่วย   มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

                                . งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

                                . งานวิศวกรรม  การประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ

                                . งานประเมินราคา  งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

                                . งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม พ...ควบคุมอาคาร พ.. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน-ถมดิน ตาม พ... ขุดดินและถมดิน พ.ร.บ. ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๗๔  รวมถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่น ๆ ในพื้นที่

                                . ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

                                . ฝ่ายประสานงานสาธารณูปโภค

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายทักษิพงค์  บุญชุ่ม ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า ๕   เป็นผู้อำนวยการ โดยมี                

(๑) นายเจ   จักสุจันทร์                                    ตำแหน่ง    ผู้ช่วยช่างโยธา    

                                เป็นผู้ช่วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้

                                . งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

                                . งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา

                                . การระบายน้ำ  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  การบำรุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ำ  ทำการสำรวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง

                                             .การจัดทำแผนโครงการบำรุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำและ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง  การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ เป็นต้น

                               . ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา       

คลิกที่นี่  

late term abortion procedure open free coupon website
discount coupons for viagra printable viagra coupon viagra discount coupons online
buy viagra online cheap viagra for sale uk online viagra cheap
cialis manufacturer coupon 2016 open free cialis coupons
cialis coupon codes site coupon for prescription
naproxen fk zygonie.com naproxen migraine
cialis tablete click cialis
viagra cijena viagra wiki viagra za zene
kemadrine kemadrin notice kemadrin procyclidine
chloramphenicol krka chloramphenicol za oci chloramphenicol mast cijena
telfast breastfeeding telfast virkning telfast og graviditet