1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อเรื่องไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประมวลจริยธรรม2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติราชการ 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง รโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) ดาวน์โหลด
ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน ฉบับที่ 15 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน ดาวน์โหลด
ประกาศสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน ฉบับที่ 14 ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ดาวน์โหลด
ประกาศสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน ฉบับที่ 13 ดาวน์โหลด
ประกาศสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน ฉบับที่ 11 ดาวน์โหลด
ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดเด็ดขาด "60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน" ดาวน์โหลด
ประกาศสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน ฉบับที่ 12 ดาวน์โหลด
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
ประกาศสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน ฉบับที่ 9 ดาวน์โหลด
ประกาศสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน ฉบับที่ 10 ดาวน์โหลด
ประกาศสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน ฉบับที่ 8 ดาวน์โหลด
ประกาศจากเทศบาล เรื่องให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
123456

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง