วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาประชาชนในจังหวัดให้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ทุกระดับอย่างมีคุณภาพ

2. จัดให้มีการก่อสร้างบํารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ หรือสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งต้อง            สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร

4. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้ครบวงจรและทั่วถึงทุกพื้นที่

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และปลอดภัย

6. ส่งเสริมอนุรักษ์คุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

7. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

8. ส่งเสริมการบริหารจัดการในชุมชน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง