วิสัยทัศน์ พันธกิจ

๑. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาประชาชนในจังหวัดให้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ทุกระดับอย่างมีคุณภาพ

๒. จัดให้มีการก่อสร้างบํารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ หรือสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่

๓. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร

๔. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้ครบวงจรและทั่วถึงทุกพื้นที่

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และปลอดภัย

๖. ส่งเสริมอนุรักษ์คุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๗. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๘. ส่งเสริมการบริหารจัดการในชุมชน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง