สารจากนายกเทศมนตรี

 

กระผม นายบุญมี  ใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยจะยึดถือประโยชน์สุข ของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมือง  ที่ดีพ.ศ.2546  และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ  จัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของทางราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน  เพื่อให้เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

 นายบุญมี  ใจอ้าย

    นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

 

image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง