1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเรื่องไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ 2 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 2561 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ- พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง-การรับเงิน-การจ่ายเงินฯ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษา 2562 ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิด 2539 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2548 ดาวน์โหลด
พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 2548 ดาวน์โหลด
ระเรียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 ดาวน์โหลด
12

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง