รวมคำถาม-ตอบ Asked Questions (FAQs)

Q. การขอขยายไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตรต้องทำอย่างไรบ้าง?

เตรียมเอกสาร ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 2.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา 3.สำเนาโฉนดที่ดิน/สิทธิ์ทำกินพร้อมรับรองสำเนา 4.สำเนาสมุดเกษตกรพร้อมรับรองสำเนา นำมาติดต่อเจ้าหน้าที่ กองช่างเพื่อรวมกลุ่ม ขอต่อการไฟฟ้าต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง