รวมคำถาม-ตอบ Asked Questions (FAQs)

Q. การขอขยายไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตรต้องทำอย่างไรบ้าง?

เตรียมเอกสาร ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 2.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา 3.สำเนาโฉนดที่ดิน/สิทธิ์ทำกินพร้อมรับรองสำเนา 4.สำเนาสมุดเกษตกรพร้อมรับรองสำเนา นำมาติดต่อเจ้าหน้าที่ กองช่างเพื่อรวมกลุ่ม ขอต่อการไฟฟ้าต่อไป

Q. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เตรียมเอกสารดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร นำมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เทศบาล

Q. การยื่นรับค่าทำศพผู้สูงอายุต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เตรียมเอกสารดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคำขอ 2.สำเนาบัญชีธนาคารผู้ยื่นคำขอ 3.สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต 5.สำเนาใบมรณบัตรของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 6.สำเนาบัตรสวัสดิการแพ่งรัฐของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต นำเอกสารดังกล่าวมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เทศบาล

Q. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.โฉนดที่ดิน นำเอกสารดังกล่าวมาติดต่อกองช่างเทศบาล

Q. การรับรองสิ่งปลูกสร้างต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.โฉนดที่ดิน 4.รูปถ่ายบ้าน นำเอกสารดังกล่าวมาติดต่อกองช่างเทศบาล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง