1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ชื่อเรื่องไฟล์
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
คู่มือการปฎิบัติงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการรรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรม ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ดาวน์โหลด
การรับแจ้งการประกอบกิจการประเภทที่ 2 ดาวน์โหลด
การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติขุดดิน-ถมดิน ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ดาวน์โหลด
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลด
การขออนุญาตใช้เสียง ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางวา ดาวน์โหลด
การขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ดาวน์โหลด
การบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลด
การขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดาวน์โหลด
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง