ชื่อเรื่องไฟล์
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2545 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2542 ดาวน์โหลด
ระเรียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 2548 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2548 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิด 2539 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษา 2562 ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง-การรับเงิน-การจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
12

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง