รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ซ่อมแซมระบบไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3,4,5,และ 11

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนลงพื้นที่ ซ่อมแซมระบบไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3,4,5,และ 11 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง