รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กองช่างเทศบาลได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4,5,7,9

กองช่างเทศบาลได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ -บ้านสันปูเลย ม.4 จำนวน6จุด -บ้านสารภี ม.5 จำนวน 1จุด -บ้านป่ากุ๊ก ม.7 จำนวน 8จุด -บ้านสันทราย ม.9 จำนวน 3 จุด รวมทั้ง 18จุด เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565

image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง