รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรื่อนของชาวบ้านสันทรายที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

งานป้องกันฯ และกองช่างเทศบาล ร่วมกับ สท.เขต 2 ได้ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรื่อนของชาวบ้านสันทรายที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 65 เวลา 16.30 น. ถึง เวลา 17.30 น พบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หลังคาเรือน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ -กระเบื้อง 1.20 จำนวน 161 แผ่น -กระเบื้อง 1.50 จำนวน 10 แผ่น -ครอบ 15 องศา จำนวน 10 แผ่น -ครอบ 20 องศา จำนวน 40 แผ่น และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม เวลา 11.30 น. นายสนั่น เชื้อเมืองพาน รองนายกฯ น.ส.อาทิตยา วราห์วิโรจน์ รองปลัดฯ ได้เป็นผู้แทนของนายกฯและปลัด ร่วมแจกจ่ายประเบื้องให้แก่ผู้ประสบภัย บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง