รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัยตำบลเชียงเคี่ยน

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย สามารถดึงศักยภาพของตนเองไปสู่ชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง