กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัยตำบลเชียงเคี่ยน ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัยตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อให้ผู้งสูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ นำความรู้ แนวคิดที่มีประโยชน์มาพัฒนศักยภาพให้มีคุณค่า เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกหลานในตำบลเชียงเคี่ยน ณ ห้องประชุมเทศบาล

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง