โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนร่วมด้วยปศุสัตว์อำเภอเทิงและอาสาปศุสัตว์ตำบลเชียงเคี่ยนได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง