1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อเรื่องไฟล์
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notice)ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดคำขวัญประจำตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566ดาวน์โหลด
ใบสมัครประกวดคำขวัญประจำตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง(เงินนอกบำรุง)ดาวน์โหลด
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพทย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพทย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1 2)ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส2ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1/2566ดาวน์โหลด
ประกาศนโยบายความปลอยภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ประจำปี พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือครองที่ดินรกร้างว่างเปล่าเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่เทศบาลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเชียงรายกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินดาวน์โหลด
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)และชำระภาษี ประจำปี 2566ดาวน์โหลด
ประกาศให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้ผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการดาวน์โหลด
ประกาศการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานดาวน์โหลด
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสดาวน์โหลด
12

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง