1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อเรื่องไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดาวน์โหลด
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตรงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมประจำปีงบประมาณ 2566ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2/2566ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีดาวน์โหลด
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 ปี2566ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ผู้ครอบครองที่ดิน ที่โดยสภาพไม่สามารถทำประโยชน์ได้ เข้ามาแจ้งข้อมูลลงทะเบียน ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.สต.ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)ดาวน์โหลด
123

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง