ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

               - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

               - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

               - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

               - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

               - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

               - ระบบเบี้ยยังชีพ

               - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

               - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.

               - ระบบประกันสังคม (SSO)

               - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

               - ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)

               - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

               - ระบบสาระสนเทศทากงการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

               - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

               - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

               - ระบบเบี้ยยังชีพ

               - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

               - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.

               - ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง

               - ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)

               - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน

               - ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)

               - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
ทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่

               - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

               - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

               - สมรรถนะประจำตำแหน่ง

               - กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)

6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

               - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้

               - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

               - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

               - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

               - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

               - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

               - ระบบเบี้ยยังชีพ

               - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

               - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.

               - ระบบประกันสังคม (SSO)

               - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

8. มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
(เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)

               - ระบบงานสารบรรณในองค์กร

               - ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA https://itas.nacc.go.th/account/login

9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้

               - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

               - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

               - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

               - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)

               - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)

               - ระบบเบี้ยยังชีพ

               - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

               - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.

               - ระบบประกันสังคม (SSO)

               - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

               - ระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูลได้ง่าย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง