วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 "มุ่งมั่น สร้างสรรค์เพื่อปวงประชา แก้ไขปัญหา  พัฒนาคุณภาพชีวิต"


1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง