วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

"มุ่งมั่น สร้างสรรค์เพื่อปวงประชา แก้ไขปัญหา  พัฒนาคุณภาพชีวิต"

 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3.การัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง