วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 "มุ่งมั่น สร้างสรรค์เพื่อปวงประชา แก้ไขปัญหา  พัฒนาคุณภาพชีวิต"

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค/แหล่งน้ำให้ได้มาตราฐานพอเพียงและครอบคลุม

2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาสในสังคม 

4.ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สสิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

6.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการดำเนินตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง

7.คุ้มครอง ดูแล บำรุง รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประชาธิปไตยในชุมชน และพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

9.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และยกระดับการให้บริการ

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง