นโยบาย

 

กระผม นายบุญมี  ใจอ้าย  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ให้ทราบว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญใช้วิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  โดยมีนโยบายการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้  6  ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังที่จะแถลงให้ท่านทราบดังนี้

 นโยบายด้านที่  1  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยการจัดหางบประมาณก่อสร้างฝายทดน้ำในลำน้ำพุง

-การแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค โดยการจัดหาแหล่งน้ำใต้ดินเพิ่มให้มากขึ้น ตามสภาพพื้นที่                  

-ปรับปรุงถนนคอนกรีตที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

-ปรับผิวจราจรและขยายให้ใช้การได้

-ถนนเพื่อการเกษตร ปรับปรุงให้ดีขึ้น ลงหินคลุกลูกรังตามความเหมาะสม

-ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

 นโยบายด้านที่  2  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

-ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรทุกด้านเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยยึด 

 แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมตามความเหมาะสม

 นโยบายด้านที่  3  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข

-ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาให้ประชาชน นักเรียนและเด็กเล็ก

-จัดเวทีประชาคมให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นทั้งด้านอาชีพ และกีฬานันทนาการ

-ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทหน้าที่ของ อสม. สวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ

 นโยบายด้านที่  4  นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างต่อเนื่อง

-จัดให้มีการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของบทบาทสตรีพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของ

  กลุ่มพัฒนาสตรี

-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร. ให้มีการอบรมฟื้นฟู ทบทวนบทบาทให้เป็นปัจจุบัน

-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกู้ชีพ-กู้ภัย

-ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันไฟป่า

นโยบายด้านที่  5  นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

-สิ่งเสริมและสนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ และแหล่งน้ำตลอดจนการรักษา ป้องกัน                          มลภาวะทางอากาศเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

-ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ครอบคลุมทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านตามโครงการชุมชน                      น่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง

-ส่งเสริมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร

 นโยบายด้านที่  6  นโยบายการพัฒนาด้านการบ้านการเมืองการบริหาร

-บริหารราชการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และบริการประชาชนผู้มาติดต่องานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี                         รวดเร็ว ประทับใจ

-พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง