ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 1. ด้านกายภาพ

                                1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเทิง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง  ประมาณ  28 กิโลเมตร มีเส้นทางหลวงสายหลักของตำบลเชียงเคี่ยน คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (สายเทิง - เชียงราย)

·       ทิศเหนือ                                            ติดต่อกับ               ตำบลดอยลาน     อำเภอเมือง

·       ทิศใต้                                                ติดต่อกับ               ตำบลป่าแงะ       อำเภอป่าแดด

·       ทิศตะวันออก                                      ติดต่อกับ               ตำบลแม่ลอย      ตำบลศรีดอนไชย  

                       ตำบลงิ้ว            อำเภอเทิง

·       ทิศตะวันตก                                        ติดต่อกับ               ตำบลป่าแงะ       อำเภอป่าแดด

                       ตำบลดอยลาน     อำเภอเมือง

ดยใช้เส้นทางการคมนาคมไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1020 (สายเทิง-เชียงราย) ติดต่อระหว่างตำบลเชียงเคี่ยนกับอำเภอเทิง  และตำบลเชียงเคี่ยนกับจังหวัดเชียงราย  และเส้นทางถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข ชร  4002 บ้านสารภี-หนองสองห้อง เพื่อเดินทางจากเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนไปจังหวัดเชียงราย และถนนสายบ้านป่ากุ๊ก-บ้านก๊อ เลขที่ ชร 5029 เพื่อเดินทางจากเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนไปยังอำเภอเทิง

                     1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                                เป็นพื้นที่ราบสูงระหว่างหุบเขา ประมาณ 50%  ของพื้นที่ นอกจากนั้นเป็นที่ราบมีเนื้อที่โดยประมาณ 76.3  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  47,688  ไร่      

                                1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                        สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  แตกต่างกันไปตามตำแหน่งและความ สูงต่ำของพื้นที่ และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ส่วนมากมีอากาศค่อนข้างเย็นสบาย มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 29-34 องศา เซลเซียส ในเดือนเมษายน ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 21-22 องศาเซลเซียสในเดือน ธันวาคม

                                1.4 ลักษณะของดิน

                                         ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ดินลูกรัง  และดินเหนียว

                                1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                          จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ ห้วยคำ,แม่น้ำพุงอ่างเก็บน้ำตำบลเชียงเคี่ยน,ห้วยมะหนอด,ร่องเคียน,ห้วยละโว้,คลองชลประทาน,หนองแหย่ง,หนองแซะ,หนองจำอ้อใต้,ห้วยแม่ลอย

จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1. ฝาย                     จำนวน                   4              แห่ง

                            2. บ่อโยก                จำนวน                   4              แห่ง

                                3. บ่อบาดาล            จำนวน                   8              แห่ง

                              4. อ่างเก็บน้ำ            จำนวน                   1              แห่ง

                                1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้           

                                มีลักษณะของไม้และป่าไม้เป็นป่าไม้เบญจพรรณ

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

 

เขตที่

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

ผู้นำหมู่บ้าน

 

ตำแหน่ง

 

สมาชิกสภา

1

1

บ้านเชียงเคี่ยน

นางแสงเดือน  หมื่นศรีภูมิ

ผู้ใหญ่บ้าน

นายอิ่นคำ  อินชนะ

นายสุมิต  กันทะวิชัย

นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ

นายมานพ  ใจกุล

นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์

นายโชติ  วัฒนา

3

บ้านก๊อ

นายสวัสดิ์  ชุมภูวงศ์

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านป่ากุ๊ก

นายสุทธิพงษ์  พรมรินทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านภูเขาแก้ว

นายโชคชัย  ปะละโน

ผู้ใหญ่บ้าน

10

บ้านเชียงเคี่ยนเหนือ

นายสมเกียรติ  แก้วเปี้ย

ผู้ใหญ่บ้าน

11

บ้านก๊อใต้

นายสว่าง  ซาวน้ำอ้อม

ผู้ใหญ่บ้าน

2

2

บ้านสันชุม

นายสุนทร  วงศ์ชัย

ผู้ใหญ่บ้าน

นายอาทิตย์  ปิจอุด

น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล

นายจำนงค์  บุญยอด

นายสอาด  โปธิสาร

นายบุญมี  สุวรรณะ

นายฤทธิ์  จินดาคำ

4

บ้านสันปูเลย

นายมานัส  นรรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านสารภี

นายวิทยา  กันทะวัชัย

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านโป่งช้าง

นายสุวัจชัย  ราชสาร

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านสันทราย

นายณรงค์  ราชเปียง

กำนันตำบลเชียงเคี่ยน

12

บ้านใหม่สันชุม

นายทองสุข  เมืองใจ

ผู้ใหญ่บ้าน

 

3. ประชากร

                      3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

    แยกตามหมู่บ้านในพื้นที่

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน(หลังคา)

จำนวนประชากร

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนประชากร

สำนักทะเบียนอำเภอเทิง

ข้อมูลประชา

กรแฝง

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

เชียงเคี่ยน

140

103

118

221

127

141

268

-

2

สันชุม

156

135

139

274

132

137

269

5

3

ก๊อ

154

201

193

394

182

187

369

25

4

สันปูเลย

190

196

212

408

217

217

434

-

5

สารภี

222

243

280

523

259

296

555

-

6

โป่งช้าง

104

100

98

198

113

99

212

-

7

ป่ากุ๊ก

127

130

124

254

135

123

258

-

8

ภูเขาแก้ว

172

219

222

441

210

212

422

19

9

สันทราย

196

223

233

456

223

222

445

11

10

เชียงเคี่ยนเหนือ

157

191

176

367

191

179

370

-

11

ก๊อใต้

129

172

188

360

178

189

367

-

12

ใหม่สันชุม

125

150

152

302

169

167

336

-

รวมทั้งสิ้น

1,872

2,063

2,135

4,198

2,136

2,169

4,305

60

ข้อมูลแยกเป็นพื้นที่ตามสำนักทะเบียนกรมการปกครอง อ.เทิง ณ  17  มกราคม 2563 และ  รพ.สต.เชียงเคี่ยน  5 กรกฎาคม 2564

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 แยกตามช่วงชั้นอายุ

ช่วงอายุ   (ปี)

ชาย  (คน)

หญิง  (คน)

รวม(คน)

หมายเหตุ

0  -  9  ปี

187

165

   352

-

10  - 19 ปี

281

270

551

-

20  - 29  ปี

362

395

757

-

 30  -  39  ปี

359

331

690

-

40  -  49  ปี

414

428

842

-

50  -  59  ปี

498

492

981

-

60  ปี  ขึ้นไป

490

543

1,033

-

รวม

2,591

2,624

5,215

-

 ที่มา    งานประชากรแยกตามกลุ่มอายุ/เพศ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน   30 กันยายน  2564

4. สภาพทางสังคม

4.1  ทางการศึกษา

                  1.โรงเรียนการประถมศึกษา                                                           จำนวน      3       แห่ง

                                                                -โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน       

                                                                -โรงเรียนบ้านก๊อ                

                     -โรงเรียนบ้านสันชุม                 

        2.โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3           จำนวน    1    แห่ง

                                                                -โรงเรียนบ้านสันชุม              

        3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงเคี่ยน                                             จำนวน     1     แห่ง

          4.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (บ้านสันทราย หมู่  9)               จำนวน     1     แห่ง

          5.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลเชียงเคี่ยน (อินเตอร์เน็ตตำบล)          จำนวน     1     แห่ง

4.2  ทางด้านศาสนา

1.วัด           จำนวน                             7              แห่ง

                                                                -วัดไชยผาบ          หมู่ที่       1              -วัดสารภี        หมู่ที่     5

                                                                -วัดสันชุม             หมู่ที่        2              -วัดโป่งสัก     หมู่ที่       6

                                                                -วัดต้นก๊อ              หมู่ที่       3              -วัดภูเขาแก้ว  หมู่ที่       8

                     -วัดสันปูเลย          หมู่ที่       4

                2.สำนักสงฆ์         จำนวน                 1                   แห่ง

                                                                -สำนักสงฆ์บ้านเชียงเคี่ยนเหนือ  หมู่   10

  4.3  ด้านสาธารณสุข

                      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน  จำนวน 1 แห่ง  จำนวน  บุคลากร  9  คน

  5  อันดับแรกของโรคที่ป่วยสูงสุด  ของปีงบประมาณ   2564

ลำดับ

สาเหตุการป่วย

จำนวน(ราย)

 

หมายเหตุ

1

โรคเนื้อเยื่อผิดปกติ

840

 

2

โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ

831

 

3

โรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลันอื่นๆ

472

 

4

โรคเบาหวาน

369

 

5

โรคความผิดปกติอื่นๆของฟันและโครงสร้าง

237

 

                 ที่มาของข้อมูล  รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2563 30 มิถุนายน  2564

           

 5 อันดับแรกของโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา ของปีงบประมาณ   2561

ลำดับ

สาเหตุการตาย

จำนวน(ราย)

 

หมายเหตุ

1

โรคอุจจาระร่วง 

32

 

2

อาหารเป็นพิษ

3

 

3

โรคอีสุกอีใส 

2

 

4

โรคตาแดง

-

 

5

โรคมือ เท้า ปาก

5

 

                 ที่มาของข้อมูล  รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2563 30 มิถุนายน  2564

 

 สาเหตุการตาย   5  อันดับแรก ของปีงบประมาณ   2564

ลำดับ

โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

จำนวน(ราย)

 

หมายเหตุ

1

วัยชรา

9

 

2

มะเร็งท่อน้ำดีในตับ

3

 

3

การติดเชื้ออื่นในกระแสเลือด

2

 

4

ไตวายเรื้อรัง

2

 

5

เลือดออกในสมองไม่ระบุรายละเอียด

1

 

        ที่มาของข้อมูล  รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2563 30 มิถุนายน  2564

                   4.4 อาชญากรรม                                      

                            -

                   4.5 ยาเสพติด                                           

                            -

5

4.6 ด้านสังคมสงเคราะห์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ติดเชื้อ,ผู้ประสบภัย) ปี 2564  ดังนี้

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้สูง

อายุ

จำนวนคนพิการ

จำนวนผู้

ติดเชื้อ

จำนวนผู้ประสบภัย (คน)

ภัยหนาว

อุทกภัย

อัคคีภัย

วาตภัย

ภัยแล้ง(ลิตร)

1

บ้านเชียงเคี่ยน

76

10

4

-

-

-

-

600,000

2

บ้านสันชุม

82

17

4

-

-

-

-

-

3

บ้านก๊อ           

66

14

4

-

-

-

-

-

4

บ้านสันปูเลย

140

12

5

-

-

-

4

-

5

บ้านสารภี

149

21

3

-

-

-

5

-

6

บ้านโป่งช้าง

63

8

1

-

-

-

-

210,000

7

บ้านป่ากุ๊ก

82

7

2

-

-

-

-

-

8

บ้านภูเขาแก้ว

103

18

0

-

-

-

-

600,000

9

บ้านสันทราย

114

16

9

-

-

-

7

-

10

บ้านเชียงเคี่ยนเหนือ

90

19

2

-

-

-

-

21,000

11

บ้านก๊อใต้

81

11

5

-

-

-

-

-

12

บ้านใหม่สันชุม

75

12

9

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

1,121

165

48

-

30

-

16

1,431,000

 

                   ที่มา  ข้อมูลสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  ณ  วันที่  15  ตุลาคม   2564

5. ระบบบริการพื้นฐาน

                                5.1 การคมนาคมขนส่ง

                                         เส้นทางการคมนาคมไปตามทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข 1020 (สายเทิง-เชียงราย)  ติดต่อระหว่างตำบลเชียงเคี่ยนกับอำเภอเทิง  และตำบลเชียงเคี่ยนกับจังหวัดเชียงราย    และเส้นทางถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข   ชร  4002   บ้านสารภี-หนองสองห้อง   เพื่อเดินทางจากเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนไปจังหวัดเชียงราย     และถนนสายบ้านป่ากุ๊ก-บ้านก๊อ  เลขที่  ชร 5029  เพื่อเดินทางจากเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนไปยังอำเภอเทิง

                                5.2 การไฟฟ้า

                                         พื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านทั้งจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าแดด  และสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเทิง

                                5.3 การประปา

พื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนมีประปาใช้ทุกหมู่บ้าน  ทั้งจากงบประมาณของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน,กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,รพช.,และกรมอนามัย

                                5.4 โทรศัพท์

                                          ประชากรส่วนมากใช้โทรศัพท์มือถือ  ซึ่งมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ  3  เครือข่ายขึ้นไป

                                5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                                       หมายเลขไปรษณีย์สาขาปล้อง  57230 

6. ระบบเศรษฐกิจ

                                6.1    การเกษตร

     ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  57.27  ของพื้นที่  พืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่  คือข้าวและลำไย  รองลงมาคือยางพารา และมีการปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดบางส่วน

                                6.2 การประมง

                                         ส่วนมากเกษตรกรจะจับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อกินและเหลือขายเป็นบางส่วน  อาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำมีน้อยมาก

                                6.3 การปศุสัตว์

                                         ประชากรบางส่วนเลี้ยงไก่,  ไก่ไข่เพื่อบริโภคและขาย และเลี้ยงโคและกระบือเป็นส่วนน้อย

                                6.4 การบริการ

       อาชีพค้าขาย/ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  4.85

                                6.5 การท่องเที่ยว 

                                         ไม่มี

                                6.6 อุตสาหกรรม

                                         ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน มีโรงงานอุตสาหกรรม  1  แห่ง  คือโรงอบลำไย  ซึ่งจ้างแรงงานจากประชาชนในพื้นที่

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่ม

ที่ตั้ง

(หมู่ที่)

จำนวนสมาชิก (ราย)

กิจกรรม

1. กลุ่มเกษตรพัฒนา (กลุ่มข้าว)

หมู่ที่ 1

150

จัดหาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์มาจำหน่ายให้สมาชิกกลุ่ม

2. กลุ่มน้ำพริกลาบ

หมู่ที่ 1

20

จัดทำน้ำพริกลาบเพื่อจำหน่าย

3. กลุ่มหน่อไม้ดอง

หมู่ที่ 2

20

แปรรูปหน่อไม้เพื่อจำหน่ายและบริโภค

4. กลุ่มกลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์

หมู่ที่ 2

15

ทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อจำหน่าย

5. กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์แห้ง-สด 

หมู่ที่

15

ทำดอกไม้ประดิษฐ์แห้ง-สดเพื่อจำหน่าย

6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งตำบลเชียงเคี่ยน

หมู่ที่ 4

17

เลี้ยงผึ้งเพื่อแปรรูปและจำหน่าย

7. กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้า

หมู่ที่ 4

25

ตัดเย็บผ้าห่มเพื่อจำหน่าย

8. กลุ่มทำน้ำยาอเนกประสงค์

หมู่ที่ 5

20

ทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย

9. กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

หมู่ที่ 6

15

จักสานจกไม้ไผ่เพื่อใช้ในครัวเรือนและ จำหน่าย

10. กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้า

หมู่ที่ 6

30

ตัดเย็บผ้าห่มเพื่อจำหน่าย

11. กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม

หมู่ที่ 7

15

ตัดเย็บผ้าห่มเพื่อจำหน่าย

12. กลุ่มเกษตรพืชไร่

หมู่ที่ 8

25

จัดหาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ให้สมาชิก

13. กลุ่มเย็บผ้า(กลุ่มพัฒนาสตรี)

หมู่ที่ 9

15

ตัดเย็บผ้าห่มและพรมเช็ดเท้า

 

กลุ่ม

ที่ตั้ง

(หมู่ที่)

จำนวนสมาชิก (ราย)

กิจกรรม

14. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มสันทราย

หมู่ที่ 9

55

จัดทำน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายและบริโภค

15. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

หมู่ที่ 9

50

จัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในการเกษตรและจำหน่าย

16. กลุ่มข้าว

หมู่ที่ 10

120

จัดหาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์มาจำหน่ายให้สมาชิกกลุ่ม

17. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

หมู่ที่ 11

15

จัดทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อจำหน่าย

18. กลุ่มผ้าปักลวดลายบาติก

หมู่ที่ 12

10

จัดทำผ้าปักลวดลายบาติกเพื่อจำหน่าย

  6.8  แรงงาน

 แรงงานส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  แรงงานอุตสาหกรรมบางส่วน

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

                               7.1    การนับถือศาสนา

ตำบลเชียงเคี่ยนมีประชาชนในพื้นที่  นับถือศาสนาแยกตามศาสนาที่นับถือ  ได้ดังนี้

                -ศาสนาพุทธ                        คิดเป็นร้อยละ      99.86

                -ศาสนาคริสต์                       คิดเป็นร้อยละ      0.08

                -ศาสนาอิสลาม                    คิดเป็นร้อยละ       0.03

                -ศาสนาซิกข์                         คิดเป็นร้อยละ      0.03

      ที่มา  ข้อมูล จปฐ.ตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปี 2563

                                7.2    ประเพณีและงานประจำปี

                                         -งานของดี  ศรีเชียงเคี่ยน

                                         -ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

                                         -ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ

                                         -บูชาเจ้าพ่อม่อนแดง

                                        -ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

                                7.3    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                                         ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องจักสาน

                                         ภาษาถิ่น  -ภาษาล้านนา

                                7.4    สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                                         -ลำไย

                                         -ข้าว

                                         -หน่อไม้ดอง

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

                                8.1    น้ำ

                                ทรัพยากรน้ำมีมากในช่วงฤดูฝนแต่จะขาดแคลนในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม  -  กรกฎาคม  จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  ห้วยน้ำลอย,ห้วยคำ,แม่น้ำพุงอ่างเก็บน้ำตำบลเชียงเคี่ยน,ห้วยมะหนอด,ร่องเคียน,ห้วยละโว้,คลองชลประทาน,หนองแหย่ง,หนองแซะ,หนองจำอ้อใต้

                                 จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                           1. ฝาย                    จำนวน                   4              แห่ง

                            2. บ่อโยก                 จำนวน                  4              แห่ง

                            3. บ่อบาดาล            จำนวน                   8              แห่ง

                            4. อ่างเก็บน้ำ            จำนวน                  2              แห่ง

                                ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)                ส่วนมากใช้น้ำเพื่ออุปโภค – บริโภคจากประปาประจำหมู่บ้าน และน้ำดื่มหยอดเหรียญ ส่วนน้อยใช้น้ำจากบ่อบาดาล

                                8.2    ป่าไม้

                                         ทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งอาหารของประชาชน  เช่น เห็ด,หน่อไม้,ดอกไม้ป่า,สัตว์ป่า,ผักป่าต่างๆเป็นป่าไม้เบญจพรรณ

                               8.3    ภูเขา

                                         มีภูเขาสูงและที่ราบระหว่างหุบเขาประมาณ  50  เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ 

                                8.4    ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตามลำดับ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น   โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ 

9.    อื่นๆ

   9.1 ข้อมูลคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

                                1.  นายบุญมี                        ใจอ้าย                     นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

                                2.  นายสาคร                        อินทร์ชน                 รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

                                3.  นายสนั่น                         เชื้อเมืองพาน           รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

                                4.  นางนริศรา                      พระศิริ                     เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

                                5.  นายสกุล                         วงศ์ปาลีย์                ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน   มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียง-เคี่ยน การช่วยเหลืองานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลตำบลในการดำเนินงานต่างๆ  เช่น  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 

 

 

คณะผู้บริหาร

 

ระดับการศึกษา

 

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

ปวช.

รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

ปวช.

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง