1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ชื่อเรื่องไฟล์
มาตรการและแนวทางปฎิบัติการจัดการข้อร้องเรียน กรณี ตรวจพบการทุจริตดาวน์โหลด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจผู้บริหารของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดาวน์โหลด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการดาวน์โหลด
มาตรการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง