รวมคำถาม-ตอบ Asked Questions (FAQs)

Q. หากต้องการขยายไฟฟ้าเข้าพื้นที่ ให้เร็วขึ้นทำอย่างไรได้บ้างครับ?

1.สร้างอาคาร พร้อมขอทะเบียนบ้านครับ

จะยื่นขอได้จากงบที่อยู่อาศัยจะได้ไวไม่เกิน 1 ปี

Q. ขั้นตอนการขอไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตรต้องทำอย่างไรและต้องเตรียมอะไรบ้างครับ ใช้เวลานานแค่ไหน?

 

การขอไฟฟ้าการเกษตร  นั้น ก่อนดำเนินการขอ

1.ต้องมีถนนเข้าถึงและต้องเป็นถนนสาธารณะเท่านั้น 

2.ต้องมีหลักฐานการเป็นเจ้าของในโฉนด หนังสือสำเนา นส4ข นส3ค สปก. และอื่นๆ 

3.ผู้ขอได้ ต้องเป็นเจ้าของโฉนด มิใช่สามีภรรยา/พ่อลูก  ต้องมีการโอนให้เรียบร้อย หากเสียชีวิตต้องให้พี่น้องร่วมบิดามารดา เซ็นเอกสารยินยอมในสิทธิ์ หรือ หนังสือสัญญาเช่าพร้อมมีอากรแสตมป์

4. หากสามีมีโฉนด 1 แปลง ภรรยามีโฉนด 1 แปลง สามารถขอได้ 2 สิทธิ์

5.ขั้นตอน ได้แก่

       5.1 ติดต่อเทศบาล ทำหนังสือคำร้องสาธารณูปโภค (1)บนหน้าดาวโหลดเอกสาร เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ออกมาสำรวจ    (รายกลุ่มการรวบรวมต้องจำนวนสมาชิกให้ได้มากที่สุด ระยะทาง 80 เมตรต่อ 1 สิทธิ์ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ต้องได้ 20 รายขึ้นไป  )

      5.2 รอเจ้าหน้าที่นัดวันสำรวจ  ระหว่างรอเตรียมเอกสารให้พร้อม

5.เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

     5.1.ใบคำร้อง รายบุคคล (ขอที่เทศบาล)หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไชค์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน หน้าเอกสารดาวน์โหลด(2)ใบคำร้องขอขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร กฟภ.พก.01 

ต้องกรอกข้อมูลถูกต้อง ผู้ใหญ่บ้านรับรองให้เป็นที่เรียบร้อย (การกรอกข้อมูลห้ามกรอกเอง ต้องรอเจ้าหน้าที่แนะนำ ไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาท่านและกระดาษโดยเปล่าประโยชน์และจะทำให้ขอไม่ผ่าน) ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของโฉนด  กรณี นาย ก กับนาง ข เป็นสามีภรรยากัน นาย ก มีที่ดิน 1 โฉนด นาง ข มีที่ดิน 1 โฉนด สามารถขอได้ 2 สิทธิ์  

     5.2.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อย)

     5.3.สำเนาโฉนด (รับรองสำเนาให้เรียบร้อย) หรือสัญญาเช่าที่มีอากรสแตมป์

     5.4.สำเนาสมุดเกษตกร ถ่ายหน้าหลัก และหน้าชื่อสมาชิก (พร้อมรับรองสำเนาให้เรียบร้อย)

     5.5.รูปถ่ายกิจกรรมทางการเกษตร(เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้)

6.เจ้าหน้าที่จะดำเนินการกรอกเอกสาร กฟภ.พก02 ให้หัวหน้ากลุ่มเซ็น

7.ออกหนังสือรับรองแก่ผู้ขยายเขตไฟฟ้า ทั้งเรื่อง สถานที่และการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร

8.จะดำเนินการส่งให้การไฟฟ้าในเขตพื้นที่ 

9.เวลา ขึ้นอยู่กับการกรอกเอกสารที่ถูกต้อง ผิดพลาดมากน้อยแค่ไหน อย่างน้อย 2 ปีครับ

Laughingเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคำถาม  สงสัย Undecidedสนใจรายละเอียดติดต่อที่กองช่าง ครับ เนื่องจากรายละเอียดเยอะคุยทางโทรศัพย์ไม่เพียงพอ

 

Q. รายละเอียดขอรับเงินช่วยเหลือค่าทำศพ 3000 บาท?

คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินค่าจัดการศพ

(1) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป      

(2) มีสัญชาติไทย

(3) เป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง

    หมายเหตุ : รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม.วัด มัสยิด โบสถ์

โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

เอกสารยื่นคำขอ

- ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ

- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์
ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดำเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ด้วย

แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01)

กรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา
หรือประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง
 (ศผส.02)

 > กรณีผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง (ศผส.01และศผส.02)

สถานที่ยื่นคำขอ

 ให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการงานศพผู้สูงอายุยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนา  ในขณะถึงแก่ความตาย  ดังต่อไปนี้

- จังหวัดอื่น : พมจ. หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

- กรุงเทพฯ : สำนักงานเขต

 

Q. ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาบัตรความพิการ

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร(ธนาคารทุกแห่ง)

Q. ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร(ธนาคารทุกแห่ง)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง