1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ชื่อเรื่องไฟล์
เชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน ที่มีสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดาวน์โหลด
ติดตามเยี่ยมเสริมพลังในชุมชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านเป็นสุข ประจำปี 2567ดาวน์โหลด
กิจกรรมติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุสาธารณภัยดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน พฤษภาคม 2567ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2567ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปี งบประมาณ 2567ดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567ดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน มีนาคม 2567ดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน เมษายน 2567ดาวน์โหลด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม 9 เมษายน 2567ดาวน์โหลด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม 17 เมษายน 2567ดาวน์โหลด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม 6 มิถุนายน 2567ดาวน์โหลด
วารสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนประจำเดือน มกราคม 2567ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เรื่อง ประกวดคำขวัญตำบลเชียงเคี่ยนดาวน์โหลด
รายงานผล RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านสันชุม หมู่ที่ 2ดาวน์โหลด
123

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง