1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเรื่องไฟล์
พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) 2561ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) 2560ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษา2562-ฉบับที่-4ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พ.ศ. 2552ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 2561ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 2548ดาวน์โหลด
ระเรียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ-พ.ศ.2552ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 2548ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2542ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2545ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ 2 พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
12

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง