ตราสัญลักษณ์

"เมืองหน้าด่าน บ้านสามพญา บูชาเจ้าพ่อม่อนแดง แหลงผลผลิตทางการเกษตร"

- เมืองหน้าด่าน หมายถึง เป็นเมืองหน้าด่านระหว่างเขตปกครองนครเชียงรายและนครลำพูน โดยมีแม่น้ำพุง และห้วยเอี้ยง เป็นแนวกั้นเขต และมีการตั้งด่านตรวจเก็บส่วยเข้า-ออกเขตเมือง ด่านนอกอยู่บริเวณม่อนพระเจ้า ด่านใน อยู่บริเวณห้วยจำก้องในปัจจุบัน ได้ตั้งชื่อเมืองว่า “เมืองเจียงเคื่อน”(เป็นภาษาไทลื้อ หมายถึง เมืองที่มีการอพยบเคลื่อนย้ายมา)

- บ้านสามพญา หมายถึง พญาไชย(พ่อ) พญาผาบ(ลูก) พญาสิงห์ ได้อพยพมาจากเมืองสิงห์ จำนวน 8 ครอบครัวโดยใช้ช้างเป็นพาหนะ เคลื่อนย้ายมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเชิงดอยด่านและเคลื่อนย้ายอีกครั้งบริเวณลำห้วยอึ่งและห้วยฮ้อมบริเวณที่ตั้งศาลเจ้าพ่อม่อนแดง(เก่า) ในปัจจุบัน

- บูชาเจ้าพ่อม่อนแดง หมายถึง  เจ้าพ่อม่อนแดงเป็นหน่อเชื่อเจ้าของล้านนาเป็นนักรบ(ทหาร)ผู้กอบกู้หัวเมืองล้านนาหลายหัวเมือง มีพระบิดานามว่า ตังชู หรือ อิงชูมี เชื้อสายมาจากพญาขอม พระมารดานามว่า เจ้าหญิง จัดถา หรือ จันทรา เป็นเจ้าหญิงฝ่ายเหนือ

- แหล่งผลผลิตทางการเกษตร หมายถึง เป็นแหล่งผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าว และลำไย เป็นต้น 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง