1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ชื่อเรื่องไฟล์
คู่มือการปฎิบัตงานการเงินและบัญชีดาวน์โหลด
มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการดาวน์โหลด
การขอข้อมูลข่าวสารดาวน์โหลด
การรับแจ้งการประกอบกิจการประเภทที่ 2 (น้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มหลอดแก้ว ปั้มหยอดเหรียญ)ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยยังชีพผู้พิการดาวน์โหลด
การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติขุดดิน - ถมดินดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรดาวน์โหลด
การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง