1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ชื่อเรื่องไฟล์
คู่มือการปฎิบัตงานการเงินและบัญชีดาวน์โหลด
ขั้นตอนการกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้เสียงดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินการประกอบกิจการประเภทที่ 2ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติขุดดิน-ถมดินดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลงอาคารดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการรับชำระภาษีป้ายดาวน์โหลด
ขั้นตอนการบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดดาวน์โหลด
มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง