รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร นำโดยนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะในด้านต่างๆทั้งด้านจิตใจ ความรู้ การอยู่ร่วมกัน เพื่อให้นำเอาสิ่งที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติงานจริง เพื่อก่อประโยชน์ให้มากที่สุดต่อองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง