รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุ ที่ผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงเคี่ยนประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้สูงอายุมีความภูมิใจในตัวเอง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความอุสาหะและพากเพียรในการเรียนและร่วมกิจกรรม จนกระทั่งผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง