รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดบ้านเชียงเคี่ยน ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยนจัดโครงการประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดบ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 และ 10 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้เด็กเยาวชนประชาชนในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มีโอกาสทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันและในวันเดียวกันนั้นนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนร่วมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ เพื่อเดินขบวนไปยังวัดพระธาตุจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง