รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน วันศุกร์ที่14 มิถุนายน 2567

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 50 คน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนนั้นมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้แกนนำเด็กและเยาวชนมีเวทีในการฝึกทักษะในการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมวางแผน เสนอความต้องการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันศุกร์ที่14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง