รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 นำโดยนายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครู ผู้นำชุมชน อสม. และอถล.ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ในชุมชนใกล้เคียงเพื่อสร้างความตระหนัก และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในชุมชน เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านสันชุม สหราษฎร์บํารุง

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง