รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัย 28 มิถุนายน 2567 ณ วัดบ้านสันชุม

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสนับสนุนให้มีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ วัดบ้านสันชุม

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง