รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเชียงเคี่ยน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงวัยมีทัศนคติที่ดี เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง