รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการประเพณีเดือนยี่เป็งตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายบุญมีใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีเดือนยี่เป็งตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลเชียงเคี่ยนได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง