รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานบริการสาธารณะสุข ได้จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและสาธิต ทบทวนฝึกทักษะการฉีดวัคซีนสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ให้แก่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน/ผญบ. และอสม.ในตำบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง