ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการออนไลน์ E-Service ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

-เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน

-ผู้มีความประสงค์ขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการ ดังนี้

1. ท่านสามารถกดลิงคห์ รือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์ม Google Form แบบคำร้องการขอรับบริการออนไลน์

2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดงในหัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่ต้องกรอกให้ ครบถ้วน

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว กด ส่ง

4. เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความและทำการตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ Google Form Drive พร้อมกับดำเนินการปริ๊นซ์แบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 5. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบ ผ่านช่อง ทางการติดต่อตามที่ท่านระบุโดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

image description
image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง